Vzdělávání

CZ.1.04/1.1.02/35.00445
Vzděláváním týmu zaměstnanců společnosti
EuroAgentur Hotels & Travel a.s. k větší konkurenceschopnosti
v oboru hotelnictví a cestovního ruchu

Hlavní cíle projektu se odvíjí od cílů naší společnosti - vždy poskytovat klientům a hostům takové služby, aby byli spokojeni a jejich očekávání spojená s poskytovanými službami byla splněna. Nezbytnou podmínkou těchto cílů jsou kvalitní a efektivně pracující zaměstnanci, pro které je nutný jejich další profesní rozvoj. V cestovním a turistickém ruchu panuje neustálý vývoj a pokrok, a proto je další profesní vzdělávání v našem oboru nezbytné. To je také hlavním cílem předkládaného projektu. Další profesní vzdělávání je zaměřeno jak na oblast klíčových dovedností, tak i na odborné vzdělávání v oboru hotelnictví.

Byl proveden průzkum mezi našimi zaměstnanci, který se zaměřil na stav jejich teoretických a praktických znalostí v porovnání s úrovní znalostí a dovedností, kterou od nich očekává zaměstnavatel, a kterou vyžaduje konkurenční prostředí a trh práce. Z výsledků průzkumu a z jeho souvislostí se strategií rozvoje naší společnosti jednoznačně vyplývá potřeba dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců v klíčových i odborných dovednostech.

Tento pilotní projekt pro zaměstnance v Karlových Varech, kde se nachází 5 našich hotelů, ve kterých je poskytována široká nabídka našich služeb, a kde jsou kladeny vysoké nároky na kvalitu poskytovaných služeb, nejen v oblasti cestovního ruchu, ale i v lázeňství. Dle pilotního ověření pak budeme v adekvátním rozsahu se vzděláváním pokračovat v ostatních lokalitách našich hotelů. Chceme tak zabránit plýtvání prostředků realizací velkého projektu pro pracovníky všech mimopražských hotelů, které však vždy musí zahrnout svá určitá specifika dle jejich rozmístění v rámci ČR (s tím návazné vzdělávání počítá).

Tuto dobu spatřujeme jako vhodnou pro další rozvoj našich zaměstnanců. Důvodem jsou jednak nižší ceny za školení u vzdělávacích společností, tak i současná vytíženost našich zaměstnanců, ale i skutečnost, že krize může přinést nové výzvy a zakázky, na které díky realizaci předkládaného projektu budeme připraveni a po odeznění krize se staneme na trhu více konkurenceschopnějšími, s profesionálními zaměstnanci, jejichž hodnota na trhu vzroste. V širším hledisku je projekt potřebný i pro rozvoj města Karlovy Vary.

Inovaci produktu realizujeme zavedením zcela nového komplexního vzdělávacího programu. Tento program v podobném rozsahu a komplexnosti nebyl v naší společnosti dosud realizován a je zcela nově vytvořen, přičemž odpovídá výsledkům průzkumu vzdělávacích potřeb provedeného mezi zaměstnanci.

Inovace spočívá jak v poskytování stávajících aktivit novým způsobem - vzdělávání bude realizováno v rámci pracovní doby, bude z velké části (tam, kde to bude vzhledem k počtu školených osob relevantní a efektivní) realizováno na pracovišti v jednom z hotelů, kde bude vytvořena školicí místnost. Dále spočívá v uplatňování metody minimaxu, kdy budeme posilovat využívání interních lektorů oproti nakupování školení z externích zdrojů a tím ušetříme značnou část finančních prostředků při pokračování školicích aktivit v rámci udržitelnosti projektu a v rámci naší strategie rozvoje lidských zdrojů ve společnosti.

Projekt je koncipován jako strategická investice, nikoli jako krátkodobé vzdělávání pracovníků pro zajištění jejich stávajících potřeb a krátkodobých firemních cílů. Projekt je tak realizován pro účely dlouhodobější povahy, které povedou k naplnění strategických cílů společnosti.

Našemu cíli, kterým je spokojený a vracející se klient, podřizujeme strategii fungování společnosti, včetně rozvíjení její struktury a profesionálních zaměstnanců jak z oblasti managementu, tak i zaměstnanců na nižších pozicích (recepční, kuchaři, pokojské, servírky, údržbáři aj.). Vzdělávání zaměstnanců je proto nezbytnou podmínkou naplnění vize společnosti.

V Praze dne 31. 5. 2010

ing. Marie Hanušová
hlavní manažerka projektu


vzdělávání zaměstnanců EuroAgentur - závěrečná zpráva

 

 

EuroAgentur.com: Hotely v Praze | Hotely v Karlových Varech | Hotely na Šumavě a další hotely

Copyright © 2007-2015 EuroAgentur Hotels&Travel a.s.
Všechna práva vyhrazena
Topinfo CMS